Nederlands Belgie English Deutsch Français Italiano Español čeština Suomi Ελληνικα Norwegian Bokmål Polski Português Slovenčina Slovenian Svenska Dansk Schweiz Österreich Luxembourg

Cart:

0 item(s) - € 0,00
Er zitten geen artikelen in uw winkelwagen.

0

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ALG-Trade en een Wederpartij waarop ALG-Trade deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.5 Indien ALG-Trade niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ALG-Trade in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van ALG-Trade zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 ALG-Trade kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht ALG-Trade niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat ALG-Trade deze schriftelijk, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen, dan wel door verstrekking of toezending aan de Wederpartij van de op de Overeenkomst betrekking hebbende factuur.

3.2 Eventueel gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 4. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

4.1 ALG-Trade is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Of indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ALG-Trade kan worden gevergd.

4.2 Indien ALG-Trade op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten en daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.3 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5. Prijzen

5.1 De prijzen van de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijziging, type- of drukfouten

5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten sen diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na de mededeling van ALG-Trade, tenzij ALG-Trade tot prijsverhoging verplicht is op grond van wettelijke bepalingen.

 

Artikel 6. Betaling

6.1 ALG-Trade hanteert, tenzij anders met de Wederpartij overeengekomen, vooruit betaling, middels storting of overmaking op Rabobank 1316.05.488, voor de te leveren producten. De op de bankafschriften van ALG-Trade vermelde valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Na ontvangst van de betaling zal ALG-Trade de producten verzenden naar het opgegeven afleveradres van de Wederpartij.

6.2 Indien er producten zijn geleverd door ALG-Trade zonder de in lid 1. genoemde vooruit betaling, dient de betaling aan ALG-Trade te geschieden binnen 14 dagen naar factuurdatum.

6.3 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door ALG-Trade in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ALG-Trade totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met ALG-Trade gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2 Voordat de eigendom van de producten op de Wederpartij is overgegaan, is de Wederpartij niet gerechtigd om de producten te verhuren, of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren.

7.3 Voor het geval ALG-Trade zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrecht wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ALG-Trade om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ALG-Trade zich bevinden en die eigendommen terug te nemen.

 

Artikel 8. Bedenktijd, Retourneren

8.1 De wederpartij heeft 14 dagen bedenktijd, gerekend vanaf de dag, dat de wederpartij de producten ontvangen heeft.

8.2 De wederpartij zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ALG-Trade verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.3 De wederpartij draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product.

 

Artikel 9.Verplichtingen van de wederpartij tijdens de bedenktijd

9.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

9.2De wederpartij is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 9.1.

9.3 De wederpartij is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als ALG-Trade hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 10. Garantie

10.1 ALG-Trade verleent voor de door haar geleverde producten dezelfde garantie als door haar leveranciers wordt gegeven. De garantie geldt uitsluitend gedurende de door haar leveranciers gestelde garantietermijnen.

10.2 De garantie houdt in dat ALG-Trade de producten zal vervangen na ontvangst van de retour gezonden producten. Garantie verplicht ALG-Trade niet tot creditering van factuurbedragen over te gaan. Nadat ALG-Trade aan haar garantie verplichting heeft voldaan, worden de vervangen producten eigendom van ALG-Trade. Eventuele transport-, verzend-, of andere bijkomende kosten zijn voor rekening van de Wederpartij.

10.3 De garantie geldt niet indien:

-de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door de Wederpartij en/of derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;

-de Wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten;

-de Wederpartij niet, of niet geheel zijn verplichtingen aan ALG-Trade, genoemd in deze voorwaarden, heeft voldaan.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1Aansprakelijkheid van ALG-Trade voor indirecte schade is uitgesloten.

11.2 De totale aansprakelijkheid van ALG-Trade is beperkt tot eenmaal het factuur bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1 ALG-Trade is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet een, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ALG-Trade geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ALG-Trade niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

12.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op elke Overeenkomst tussen ALG-Trade en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

© 2015 ALG-Motoparts. Alle rechten voorbehouden. | Realisatie: Magento Monkey